Dopunska nastava

U skladu sa GPR-om škole i  Pravilnikom o ocjenjivanju i vrednovanju učenika, dostupni su sljedeći termini dopunske nastave za pojedine predmete po rasporedu kako slijedi: